Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Đánh giá Chung

Kết quả đánh giá việc giải quyết theo từng Thủ tục Hành chính
STT Cơ quan thực hiện Tổng số phiếu khảo sát đã trả lời câu hỏi
I CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
1 Văn phòng UBND tỉnh
1.1 --Lĩnh vực đầu tư, lựa chọn nhà thầu (Sở KHĐT) 0 Xem chi tiết
1.2 --Lĩnh vực đầu tư công(Sở KHĐT) 0 Xem chi tiết
1.3 --Lĩnh vực Xây dựng (Sở Xây dựng) 0 Xem chi tiết
2 Sở Nội vụ
2.1 --Lĩnh vực thi đua khen thưởng 1 Xem chi tiết
3 Sở Tư pháp
3.1 --Lĩnh vực Lý lịch tư pháp 0 Xem chi tiết
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4.1 --Đầu tư trong nước 0 Xem chi tiết
4.2 --Lĩnh vực đầu tư, lựa chọn nhà thầu 0 Xem chi tiết
4.3 --Lĩnh vực Đầu tư công 0 Xem chi tiết
5 Sở Tài chính
Không có dữ liệu
6 Sở Công thương
6.1 --Lĩnh vực Xúc tiến thương mại 0 Xem chi tiết
7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7.1 --Quản lý xây dựng và chất lượng công trình 0 Xem chi tiết
8 Sở Giao thông Vận tải
8.1 --Lĩnh vực Quản lý phương tiện 0 Xem chi tiết
9 Sở Xây dựng
Không có dữ liệu
10 Sở Tài nguyên và Môi trường
10.1 --Lĩnh vực Đăng ký giao dịch đảm bảo 0 Xem chi tiết
10.2 --Lĩnh vực Đất đai 0 Xem chi tiết
10.3 --Lĩnh vực Đất đai (HT) 1 Xem chi tiết
10.4 --Lĩnh vực Đăng ký giao dịch đảm bảo (HT) 0 Xem chi tiết
11 Sở Thông tin và Truyền thông
11.1 --Lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành 1 Xem chi tiết
12 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12.1 --Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 0 Xem chi tiết
13 Sở Văn hóa, Thể thao
13.1 --Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 0 Xem chi tiết
14 Sở Khoa học và Công nghệ
14.1 --Lĩnh vực An toàn bức xạ, hạt nhân 0 Xem chi tiết
14.2 --Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 0 Xem chi tiết
15 Sở Giáo dục và Đào tạo
15.1 --Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 0 Xem chi tiết
16 Sở Y tế
Không có dữ liệu
17 Sở Ngoại vụ
Không có dữ liệu
18 Thanh tra tỉnh
Không có dữ liệu
19 Ban Dân tộc
Không có dữ liệu
20 Ban Quản lý Khu Kinh tế
20.1 --Đầu tư 0 Xem chi tiết
21 Sở Du Lịch
Không có dữ liệu
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 Thành phố Đồng Hới
1.1 UBND thành phố
1.1.1 --Lĩnh vực Bảo trợ xã hội(HT) 1 Xem chi tiết
1.1.2 --Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (HT) 94 Xem chi tiết
1.1.3 --Quy hoạch Xây dựng(HT) 28 Xem chi tiết
1.1.4 --Chứng thực 0 Xem chi tiết
1.2 Các xã, phường trực thuộc
1.2.1 --Phường Hải Thành
1.2.1.1 ----Hộ tịch (XP) 4 Xem chi tiết
1.2.2 --Phường Đồng Phú
1.2.2.1 ----Hộ tịch (XP) 2 Xem chi tiết
1.2.2.2 ----Tư pháp (XP) 1 Xem chi tiết
1.2.2.3 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 2 Xem chi tiết
1.2.3 --Phường Bắc Lý
1.2.3.1 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
1.2.4 --Phường Nam Lý
1.2.4.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
1.2.5 --Phường Đồng Hải
1.2.5.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
1.2.6 --Phường Đồng Sơn
1.2.6.1 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 0 Xem chi tiết
1.2.7 --Phường Phú Hải
Không có dữ liệu
1.2.8 --Phường Bắc Nghĩa
1.2.8.1 ----Hộ tịch (XP) 14 Xem chi tiết
1.2.8.2 ----Tư pháp (XP) 9 Xem chi tiết
1.2.9 --Phường Đức Ninh Đông
Không có dữ liệu
1.2.10 --Xã Quang Phú
Không có dữ liệu
1.2.11 --Xã Lộc Ninh
Không có dữ liệu
1.2.12 --Xã Bảo Ninh
Không có dữ liệu
1.2.13 --Xã Nghĩa Ninh
1.2.13.1 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 6 Xem chi tiết
1.2.14 --Xã Thuận Đức
1.2.14.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
1.2.15 --Xã Đức Ninh
1.2.15.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
1.2.15.2 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 6 Xem chi tiết
2 Thị xã Ba Đồn
2.1 UBND thị xã
Không có dữ liệu
2.2 Các xã, phường trực thuộc
2.2.1 --Phường Ba Đồn
Không có dữ liệu
2.2.2 --Phường Quảng Thọ
Không có dữ liệu
2.2.3 --Phường Quảng Phúc
2.2.3.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
2.2.4 --Phường Quảng Thuận
Không có dữ liệu
2.2.5 --Phường Quảng Long
2.2.5.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
2.2.6 --Phường Quảng Phong
Không có dữ liệu
2.2.7 --Xã Quảng Hải
2.2.7.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
2.2.8 --Xã Quảng Tân
Không có dữ liệu
2.2.9 --Xã Quảng Trung
Không có dữ liệu
2.2.10 --Xã Quảng Tiên
Không có dữ liệu
2.2.11 --Xã Quảng Minh
2.2.11.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
2.2.12 --Xã Quảng Sơn
Không có dữ liệu
2.2.13 --Xã Quảng Thủy
Không có dữ liệu
2.2.14 --Xã Quảng Hòa
Không có dữ liệu
2.2.15 --Xã Quảng Lộc
Không có dữ liệu
2.2.16 --Xã Quảng Văn
2.2.16.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
3 Huyện Lệ Thủy
3.1 UBND huyện
3.1.1 --Lĩnh vực Bảo trợ xã hội(HT) 0 Xem chi tiết
3.1.2 --Lĩnh vực đất đai (LTPTNMT) 1 Xem chi tiết
3.1.3 --Công tác dân tộc (HT) 2 Xem chi tiết
3.2 Các xã, phường trực thuộc
3.2.1 --Thị trấn NT Lệ Ninh
3.2.1.1 ----Hộ tịch (XP) 2 Xem chi tiết
3.2.2 --Thị trấn Kiến Giang
3.2.2.1 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
3.2.3 --Xã Hồng Thủy
Không có dữ liệu
3.2.4 --Xã Ngư Thủy Bắc
Không có dữ liệu
3.2.5 --Xã Hoa Thủy
3.2.5.1 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
3.2.6 --Xã Thanh Thủy
Không có dữ liệu
3.2.7 --Xã An Thủy
Không có dữ liệu
3.2.8 --Xã Phong Thủy
3.2.8.1 ----Hộ tịch (XP) 3 Xem chi tiết
3.2.8.2 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 0 Xem chi tiết
3.2.9 --Xã Cam Thủy
3.2.9.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
3.2.9.2 ----Tư pháp (XP) 0 Xem chi tiết
3.2.9.3 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
3.2.10 --Xã Ngân Thủy
3.2.10.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
3.2.11 --Xã Sơn Thủy
3.2.11.1 ----Hộ tịch (XP) 3 Xem chi tiết
3.2.11.2 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
3.2.12 --Xã Lộc Thủy
3.2.12.1 ----Lĩnh vực chính sách người có công(LTXP) 2 Xem chi tiết
3.2.12.2 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 11 Xem chi tiết
3.2.13 --Xã Liên Thủy
3.2.13.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
3.2.13.2 ----Tư pháp (XP) 6 Xem chi tiết
3.2.14 --Xã Hưng Thủy
Không có dữ liệu
3.2.15 --Xã Dương Thủy
Không có dữ liệu
3.2.16 --Xã Tân Thủy
Không có dữ liệu
3.2.17 --Xã Phú Thủy
3.2.17.1 ----Hộ tịch (XP) 2 Xem chi tiết
3.2.18 --Xã Xuân Thủy
3.2.18.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
3.2.18.2 ----Tư pháp (XP) 0 Xem chi tiết
3.2.19 --Xã Mỹ Thủy
3.2.19.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
3.2.20 --Xã Ngư Thủy
Không có dữ liệu
3.2.21 --Xã Mai Thủy
Không có dữ liệu
3.2.22 --Xã Sen Thủy
3.2.22.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
3.2.23 --Xã Thái Thủy
Không có dữ liệu
3.2.24 --Xã Kim Thủy
Không có dữ liệu
3.2.25 --Xã Trường Thủy
Không có dữ liệu
3.2.26 --Xã Lâm Thủy
Không có dữ liệu
4 Huyện Quảng Ninh
4.1 UBND huyện
4.1.1 --Lĩnh vực Bảo trợ xã hội(HT) 0 Xem chi tiết
4.1.2 --Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (HT) 0 Xem chi tiết
4.1.3 --Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp(HT) 0 Xem chi tiết
4.1.4 --Lĩnh vực đất đai (LTPTNMT) 0 Xem chi tiết
4.2 Các xã, phường trực thuộc
4.2.1 --Thị trấn Quán Hàu
4.2.1.1 ----Hộ tịch (XP) 3 Xem chi tiết
4.2.1.2 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
4.2.2 --Xã Trường Sơn
4.2.2.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
4.2.3 --Xã Lương Ninh
4.2.3.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
4.2.4 --Xã Vĩnh Ninh
4.2.4.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
4.2.5 --Xã Võ Ninh
4.2.5.1 ----Hộ tịch (XP) 7 Xem chi tiết
4.2.6 --Xã Hải Ninh
4.2.6.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
4.2.7 --Xã Hàm Ninh
4.2.7.1 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 3 Xem chi tiết
4.2.8 --Xã Duy Ninh
Không có dữ liệu
4.2.9 --Xã Gia Ninh
4.2.9.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
4.2.10 --Xã Trường Xuân
4.2.10.1 ----Hộ tịch (XP) 2 Xem chi tiết
4.2.10.2 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 23 Xem chi tiết
4.2.11 --Xã Hiền Ninh
4.2.11.1 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
4.2.12 --Xã Tân Ninh
Không có dữ liệu
4.2.13 --Xã Xuân Ninh
4.2.13.1 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 0 Xem chi tiết
4.2.13.2 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
4.2.14 --Xã An Ninh
4.2.14.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
4.2.14.2 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
4.2.15 --Xã Vạn Ninh
4.2.15.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
5 Huyện Bố Trạch
5.1 UBND huyện
5.1.1 --Lĩnh vực Bảo trợ xã hội(HT) 0 Xem chi tiết
5.1.2 --Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (HT) 0 Xem chi tiết
5.1.3 --Lĩnh vực đất đai (LTPTNMT) 0 Xem chi tiết
5.2 Các xã, phường trực thuộc
5.2.1 --Thị trấn Hoàn Lão
5.2.1.1 ----Hộ tịch (XP) 8 Xem chi tiết
5.2.1.2 ----Tư pháp (XP) 2 Xem chi tiết
5.2.2 --Thị trấn NT Việt Trung
5.2.2.1 ----Hộ tịch (XP) 3 Xem chi tiết
5.2.2.2 ----Tư pháp (XP) 10 Xem chi tiết
5.2.3 --Xã Xuân Trạch
Không có dữ liệu
5.2.4 --Xã Mỹ Trạch
5.2.4.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
5.2.5 --Xã Hạ Trạch
5.2.5.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
5.2.6 --Xã Bắc Trạch
Không có dữ liệu
5.2.7 --Xã Lâm Trạch
Không có dữ liệu
5.2.8 --Xã Thanh Trạch
5.2.8.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
5.2.9 --Xã Liên Trạch
5.2.9.1 ----Hộ tịch (XP) 5 Xem chi tiết
5.2.10 --Xã Phúc Trạch
5.2.10.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
5.2.10.2 ----Tư pháp (XP) 3 Xem chi tiết
5.2.10.3 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 0 Xem chi tiết
5.2.11 --Xã Cự Nẫm
5.2.11.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
5.2.12 --Xã Hải Phú
Không có dữ liệu
5.2.13 --Xã Thượng Trạch
Không có dữ liệu
5.2.14 --Xã Sơn Lộc
Không có dữ liệu
5.2.15 --Xã Hưng Trạch
Không có dữ liệu
5.2.16 --Xã Đồng Trạch
5.2.16.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
5.2.17 --Xã Đức Trạch
5.2.17.1 ----Tư pháp (XP) 0 Xem chi tiết
5.2.18 --Thị trấn Phong Nha
Không có dữ liệu
5.2.19 --Xã Vạn Trạch
5.2.19.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
5.2.19.2 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 6 Xem chi tiết
5.2.19.3 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
5.2.20 --Xã Phú Định
5.2.20.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
5.2.21 --Xã Trung Trạch
Không có dữ liệu
5.2.22 --Xã Tây Trạch
5.2.22.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
5.2.23 --Xã Hòa Trạch
5.2.23.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
5.2.23.2 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 2 Xem chi tiết
5.2.24 --Xã Đại Trạch
5.2.24.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
5.2.25 --Xã Nhân Trạch
5.2.25.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
5.2.26 --Xã Tân Trạch
Không có dữ liệu
5.2.27 --Xã Nam Trạch
5.2.27.1 ----Lĩnh vực chính sách người có công(LTXP) 0 Xem chi tiết
5.2.27.2 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 0 Xem chi tiết
5.2.28 --Xã Lý Trạch
Không có dữ liệu
6 Huyện Quảng Trạch
6.1 UBND huyện
6.1.1 --Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp(HT) 0 Xem chi tiết
6.2 Các xã, phường trực thuộc
6.2.1 --Xã Quảng Hợp
Không có dữ liệu
6.2.2 --Xã Quảng Đông
6.2.2.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
6.2.3 --Xã Quảng Kim
Không có dữ liệu
6.2.4 --Xã Quảng Phú
Không có dữ liệu
6.2.5 --Xã Quảng Châu
Không có dữ liệu
6.2.6 --Xã Quảng Tùng
Không có dữ liệu
6.2.7 --Xã Cảnh Dương
Không có dữ liệu
6.2.8 --Xã Quảng Hưng
6.2.8.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
6.2.9 --Xã Quảng Xuân
Không có dữ liệu
6.2.10 --Xã Quảng Thanh
6.2.10.1 ----Hộ tịch (XP) 5 Xem chi tiết
6.2.11 --Xã Quảng Phương
6.2.11.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
6.2.12 --Xã Quảng Lưu
Không có dữ liệu
6.2.13 --Xã Quảng Tiến
6.2.13.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
6.2.13.2 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 1 Xem chi tiết
6.2.14 --Xã Quảng Thạch
6.2.14.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
6.2.15 --Xã Liên Trường
Không có dữ liệu
6.2.16 --Xã Phù Hoá
6.2.16.1 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
6.2.17 --Xã Cảnh Hoá
6.2.17.1 ----Hộ tịch (XP) 3 Xem chi tiết
6.2.17.2 ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) 8 Xem chi tiết
7 Huyện Tuyên Hóa
7.1 UBND huyện
Không có dữ liệu
7.2 Các xã, phường trực thuộc
7.2.1 --Thị trấn Đồng Lê
7.2.1.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
7.2.2 --Xã Hương Hóa
7.2.2.1 ----Hộ tịch (XP) 5 Xem chi tiết
7.2.3 --Xã Kim Hóa
7.2.3.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
7.2.4 --Xã Thanh Hóa
Không có dữ liệu
7.2.5 --Xã Thanh Thạch
Không có dữ liệu
7.2.6 --Xã Thuận Hóa
Không có dữ liệu
7.2.7 --Xã Lâm Hóa
Không có dữ liệu
7.2.8 --Xã Lê Hóa
Không có dữ liệu
7.2.9 --Xã Sơn Hóa
Không có dữ liệu
7.2.10 --Xã Đồng Hóa
Không có dữ liệu
7.2.11 --Xã Ngư Hóa
Không có dữ liệu
7.2.12 --Xã Thạch Hóa
Không có dữ liệu
7.2.13 --Xã Đức Hóa
7.2.13.1 ----Hộ tịch (XP) 8 Xem chi tiết
7.2.14 --Xã Phong Hóa
Không có dữ liệu
7.2.15 --Xã Mai Hóa
7.2.15.1 ----Hộ tịch (XP) 4 Xem chi tiết
7.2.15.2 ----Tư pháp (XP) 2 Xem chi tiết
7.2.16 --Xã Tiến Hóa
7.2.16.1 ----Hộ tịch (XP) 6 Xem chi tiết
7.2.17 --Xã Châu Hóa
7.2.17.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
7.2.18 --Xã Cao Quảng
7.2.18.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
7.2.19 --Xã Văn Hóa
7.2.19.1 ----Hộ tịch (XP) 1 Xem chi tiết
7.2.19.2 ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) 0 Xem chi tiết
8 Huyện Minh Hóa
8.1 UBND huyện
8.1.1 --Lĩnh vực chính sách NCC(HT) 1 Xem chi tiết
8.1.2 --Công tác dân tộc (HT) 1 Xem chi tiết
8.2 Các xã, phường trực thuộc
8.2.1 --Thị trấn Quy Đạt
8.2.1.1 ----Hộ tịch (XP) 3 Xem chi tiết
8.2.2 --Xã Dân Hóa
8.2.2.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
8.2.3 --Xã Trọng Hóa
8.2.3.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
8.2.4 --Xã Hóa Phúc
Không có dữ liệu
8.2.5 --Xã Hồng Hóa
8.2.5.1 ----Tư pháp (XP) 1 Xem chi tiết
8.2.6 --Xã Hóa Thanh
Không có dữ liệu
8.2.7 --Xã Hóa Tiến
Không có dữ liệu
8.2.8 --Xã Hóa Hợp
Không có dữ liệu
8.2.9 --Xã Xuân Hóa
8.2.9.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
8.2.10 --Xã Yên Hóa
8.2.10.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
8.2.11 --Xã Minh Hóa
Không có dữ liệu
8.2.12 --Xã Tân Hóa
8.2.12.1 ----Hộ tịch (XP) 0 Xem chi tiết
8.2.13 --Xã Hóa Sơn
Không có dữ liệu
8.2.14 --Xã Trung Hóa
Không có dữ liệu
8.2.15 --Xã Thượng Hóa
Không có dữ liệu