Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
CHỌN CƠ QUAN
Phường Hải Thành
Phường Đồng Phú
Phường Bắc Lý
Phường Nam Lý
Phường Đồng Hải
Phường Đồng Sơn
Phường Phú Hải
Phường Bắc Nghĩa
Phường Đức Ninh Đông
Xã Quang Phú
Xã Lộc Ninh
Xã Bảo Ninh
Xã Nghĩa Ninh
Xã Thuận Đức
Xã Đức Ninh
Phòng Kinh Tế
Phòng Quản lý đô thị
Phòng Tư pháp
Phòng Nội Vụ
Phòng Tài nguyên môi trường TP Đồng Hới
Phòng Giáo dục đào tạo
Phòng Văn hóa và Thông tin
Phòng Y Tế
Phòng LĐ - TB - XH
Phường Ba Đồn
Phường Quảng Thọ
Phường Quảng Phúc
Phường Quảng Thuận
Phường Quảng Long
Phường Quảng Phong
Xã Quảng Hải
Xã Quảng Tân
Xã Quảng Trung
Xã Quảng Tiên
Xã Quảng Minh
Xã Quảng Sơn
Xã Quảng Thủy
Xã Quảng Hòa
Xã Quảng Lộc
Xã Quảng Văn
Văn phòng UBND
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Quản lý đô thị
Phòng Tư pháp
Phòng Nội Vụ
Phòng Tài nguyên môi trường
Phòng Giáo dục đào tạo
Phòng Văn hóa thông tin
Phòng Y Tế
Phòng LĐ - TB - XH
Thị trấn NT Lệ Ninh
Thị trấn Kiến Giang
Xã Hồng Thủy
Xã Ngư Thủy Bắc
Xã Hoa Thủy
Xã Thanh Thủy
Xã An Thủy
Xã Phong Thủy
Xã Cam Thủy
Xã Ngân Thủy
Xã Sơn Thủy
Xã Lộc Thủy
Xã Liên Thủy
Xã Hưng Thủy
Xã Dương Thủy
Xã Tân Thủy
Xã Phú Thủy
Xã Xuân Thủy
Xã Mỹ Thủy
Xã Ngư Thủy
Xã Mai Thủy
Xã Sen Thủy
Xã Thái Thủy
Xã Kim Thủy
Xã Trường Thủy
Xã Lâm Thủy
Văn phòng UBND
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Kinh Tế
Phòng Kinh tế Hạ tầng
Phòng Tư pháp
Phòng Nội Vụ
Phòng Tài nguyên môi trường
Phòng Giáo dục đào tạo
Phòng Văn hóa thông tin
Phòng Y Tế
Phòng LĐ - TB - XH
Thị trấn Quán Hàu
Xã Trường Sơn
Xã Lương Ninh
Xã Vĩnh Ninh
Xã Võ Ninh
Xã Hải Ninh
Xã Hàm Ninh
Xã Duy Ninh
Xã Gia Ninh
Xã Trường Xuân
Xã Hiền Ninh
Xã Tân Ninh
Xã Xuân Ninh
Xã An Ninh
Xã Vạn Ninh
Văn phòng UBND
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Kinh Tế
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Tư pháp
Phòng Nội Vụ
Phòng Tài nguyên môi trường
Phòng Giáo dục đào tạo
Phòng Văn hóa thông tin
Phòng Y Tế
Phòng LĐ - TB - XH
Thị trấn Hoàn Lão
Thị trấn NT Việt Trung
Xã Xuân Trạch
Xã Mỹ Trạch
Xã Hạ Trạch
Xã Bắc Trạch
Xã Lâm Trạch
Xã Thanh Trạch
Xã Liên Trạch
Xã Phúc Trạch
Xã Cự Nẫm
Xã Hải Phú
Xã Thượng Trạch
Xã Sơn Lộc
Xã Hưng Trạch
Xã Đồng Trạch
Xã Đức Trạch
Thị trấn Phong Nha
Xã Vạn Trạch
Xã Phú Định
Xã Trung Trạch
Xã Tây Trạch
Xã Hòa Trạch
Xã Đại Trạch
Xã Nhân Trạch
Xã Tân Trạch
Xã Nam Trạch
Xã Lý Trạch
Văn phòng UBND
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Kinh Tế
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Tư pháp
Phòng Nội Vụ
Phòng Tài nguyên môi trường
Phòng Giáo dục đào tạo
Phòng Văn hóa thông tin
Phòng Y Tế
Phòng LĐ - TB - XH
Xã Quảng Hợp
Xã Quảng Đông
Xã Quảng Kim
Xã Quảng Phú
Xã Quảng Châu
Xã Quảng Tùng
Xã Cảnh Dương
Xã Quảng Hưng
Xã Quảng Xuân
Xã Quảng Thanh
Xã Quảng Phương
Xã Quảng Lưu
Xã Quảng Tiến
Xã Quảng Thạch
Xã Liên Trường
Văn phòng UBND
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Kinh Tế
Phòng Kinh tế Hạ tầng
Phòng Tư pháp
Phòng Nội Vụ
Phòng Tài nguyên môi trường
Phòng Giáo dục đào tạo
Phòng Văn hóa thông tin
Phòng Y Tế
Phòng LĐ - TB - XH
Thị trấn Đồng Lê
Xã Hương Hóa
Xã Kim Hóa
Xã Thanh Hóa
Xã Thanh Thạch
Xã Thuận Hóa
Xã Lâm Hóa
Xã Lê Hóa
Xã Sơn Hóa
Xã Đồng Hóa
Xã Ngư Hóa
Xã Thạch Hóa
Xã Đức Hóa
Xã Phong Hóa
Xã Mai Hóa
Xã Tiến Hóa
Xã Châu Hóa
Xã Cao Quảng
Xã Văn Hóa
Văn phòng UBND
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Kinh Tế
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Tư pháp
Phòng Nội Vụ
Phòng Tài nguyên môi trường
Phòng Giáo dục đào tạo
Phòng Văn hóa thông tin
Phòng Y Tế
Phòng LĐ - TB - XH
Thị trấn Quy Đạt
Xã Dân Hóa
Xã Trọng Hóa
Xã Hóa Phúc
Xã Hồng Hóa
Xã Hóa Thanh
Xã Hóa Tiến
Xã Hóa Hợp
Xã Xuân Hóa
Xã Yên Hóa
Xã Minh Hóa
Xã Tân Hóa
Xã Hóa Sơn
Xã Trung Hóa
Xã Thượng Hóa
Văn phòng UBND
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Kinh Tế
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Tư pháp
Phòng Tài nguyên môi trường
Phòng Giáo dục đào tạo
Phòng Văn hóa thông tin
Phòng Y Tế
Phòng LĐ - TB - XH
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Phòng Nông nghiệp - PTNT
Thanh tra huyện
Thanh tra huyện
Phòng Nông nghiệp - PTNT
Phòng Nông nghiệp - PTNT
Phòng Thanh Tra
Xã Phù Hoá
Xã Cảnh Hoá
Thanh tra
Phòng Nông nghiệp - PTNT
Phòng kinh tế hạ tầng
Phòng Nội Vụ
Phòng Dân tộc
Phòng Dân tộc
Phòng Dân tộc
Phòng Nông nghiệp - PTNT