Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KKTCK của Ban Quản lý Khu kinh tế Lĩnh vực Lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
2 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. Lĩnh vực Lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
3 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình Lĩnh vực Quy hoạch và Xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
4 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình) Lĩnh vực Quy hoạch và Xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
5 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài có trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Lĩnh vực Thương mại quốc tế Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
6 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài có trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Lĩnh vực Thương mại quốc tế Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
7 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài có trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Lĩnh vực Thương mại quốc tế Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
8 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài có trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Lĩnh vực Thương mại quốc tế Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
9 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài có trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Lĩnh vực Thương mại quốc tế Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
10 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý Công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ