Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
21 Miễn tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
22 Gia hạn thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
23 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
24 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Lĩnh vực Đất đai Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
25 Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê Lĩnh vực Đất đai Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
26 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất Lĩnh vực Đất đai Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
27 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý Công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
28 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động. Quản lý Công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
29 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý Công sản Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
30 Cấp giấy phép kinh doanh tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK). Thương mại, doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ