Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
701 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
702 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
703 Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 33 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo Sở Nội vụ Nộp hồ sơ
704 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ
705 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) Lĩnh vực Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ
706 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Dược, mỹ phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ
707 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Dược, mỹ phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ