Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KKTCK của Ban Quản lý Khu kinh tế Lĩnh vực Lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
2 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. Lĩnh vực Lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
3 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình Lĩnh vực Quy hoạch và Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
4 Thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Dự án Nhóm A) Lĩnh vực Quy hoạch và Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
5 Thẩm định và điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Công trình cấp II và cấp III) Lĩnh vực Quy hoạch và Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
6 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Quy hoạch và Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
7 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình) Lĩnh vực Quy hoạch và Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
8 Thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Dự án Nhóm B) Lĩnh vực Quy hoạch và Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
9 Thẩm định và điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Công trình còn lại) Lĩnh vực Quy hoạch và Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ
10 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Quy hoạch và Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nộp hồ sơ