Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210911-0003
Ngày nộp: 10/09/2021
Ngày hẹn trả: 14/09/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả