Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210911-0007
Ngày nộp: 10/09/2021
Ngày hẹn trả: 14/09/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả