Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm SAFATIS
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210913-0002
Ngày nộp: 11/09/2021
Ngày hẹn trả: 14/09/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả