Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210913-0024
Ngày nộp: 12/09/2021
Ngày hẹn trả: 14/09/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả