Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210913-0011
Ngày nộp: 13/09/2021
Ngày hẹn trả: 14/09/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả