Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210913-0027
Ngày nộp: 13/09/2021
Ngày hẹn trả: 14/09/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả