Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210914-0006
Ngày nộp: 13/09/2021
Ngày hẹn trả: 15/09/2021
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả