Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210914-0013
Ngày nộp: 14/09/2021
Ngày hẹn trả: 15/09/2021
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả