Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA CONSUMER DISTRIBUTION
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210915-0039
Ngày nộp: 14/09/2021
Ngày hẹn trả: 16/09/2021
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả