Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty cổ phần Thế Giới Di Động
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-210915-0016
Ngày nộp: 15/09/2021
Ngày hẹn trả: 16/09/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả