Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công Ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-231120-0187
Ngày nộp: 18/11/2023
Ngày hẹn trả: 21/11/2023
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả