Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG PHÚC SINH
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-231120-0188
Ngày nộp: 18/11/2023
Ngày hẹn trả: 21/11/2023
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả