Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH LC FOODS
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-231121-0004
Ngày nộp: 18/11/2023
Ngày hẹn trả: 22/11/2023
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả