Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-211124-0019
Ngày nộp: 23/11/2021
Ngày hẹn trả: 25/11/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả