Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty TNHH Nước Giải Khát COCA - COLA Việt Nam
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-231121-0001
Ngày nộp: 20/11/2023
Ngày hẹn trả: 22/11/2023
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả