Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH FONTERRA BRANDS (VIỆT NAM)
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-211125-0224
Ngày nộp: 24/11/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả