Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL - TRUNG TÂM BÁN LẺ
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-211125-0189
Ngày nộp: 24/11/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả