Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-211125-0179
Ngày nộp: 25/11/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả