Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220113-0005
Ngày nộp: 12/01/2022
Ngày hẹn trả: 14/01/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả