Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220113-0185
Ngày nộp: 12/01/2022
Ngày hẹn trả: 14/01/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả