Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP - TRUNG TÂM BÔNG SEN VÀNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220114-0159
Ngày nộp: 13/01/2022
Ngày hẹn trả: 17/01/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả