Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty cổ phần Canifa
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220114-0006
Ngày nộp: 13/01/2022
Ngày hẹn trả: 17/01/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả