Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220114-0146
Ngày nộp: 14/01/2022
Ngày hẹn trả: 17/01/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả