Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220126-0222
Ngày nộp: 25/01/2022
Ngày hẹn trả: 27/01/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả