Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220126-0206
Ngày nộp: 25/01/2022
Ngày hẹn trả: 27/01/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả