Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH PALDO VINA
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220126-0002
Ngày nộp: 26/01/2022
Ngày hẹn trả: 27/01/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả