Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI LỢI
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220512-0158
Ngày nộp: 11/05/2022
Ngày hẹn trả: 13/05/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả