Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH PALDO VINA
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220512-0153
Ngày nộp: 11/05/2022
Ngày hẹn trả: 13/05/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả