Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty Cổ Phần sữa Hà Nội
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220512-0135
Ngày nộp: 12/05/2022
Ngày hẹn trả: 13/05/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả