Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220513-0159
Ngày nộp: 12/05/2022
Ngày hẹn trả: 16/05/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả