Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BẮC VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220519-0007
Ngày nộp: 18/05/2022
Ngày hẹn trả: 20/05/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả