Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220520-0008
Ngày nộp: 19/05/2022
Ngày hẹn trả: 23/05/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả