Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220520-0010
Ngày nộp: 20/05/2022
Ngày hẹn trả: 23/05/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả