Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220523-0149
Ngày nộp: 20/05/2022
Ngày hẹn trả: 24/05/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả