Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN ADTIMA
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220621-0176
Ngày nộp: 21/06/2022
Ngày hẹn trả: 22/06/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả