Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HỒN VIỆT
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220621-0174
Ngày nộp: 21/06/2022
Ngày hẹn trả: 22/06/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả