Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ MÁY BIBICA BIÊN HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220622-0239
Ngày nộp: 21/06/2022
Ngày hẹn trả: 23/06/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả