Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220623-0014
Ngày nộp: 22/06/2022
Ngày hẹn trả: 24/06/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả