Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220803-0179
Ngày nộp: 02/08/2022
Ngày hẹn trả: 04/08/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả