Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220803-0176
Ngày nộp: 02/08/2022
Ngày hẹn trả: 04/08/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả