Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & TMDV LÊ GIA
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220804-0012
Ngày nộp: 03/08/2022
Ngày hẹn trả: 05/08/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả