Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA HÀ NAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220803-0155
Ngày nộp: 03/08/2022
Ngày hẹn trả: 04/08/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả