Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công Ty TNHH Thực Phẩm ORION VINA
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220804-0176
Ngày nộp: 03/08/2022
Ngày hẹn trả: 05/08/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả