Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220805-0032
Ngày nộp: 03/08/2022
Ngày hẹn trả: 08/08/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả